Приложение № 5

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 12 ал.4 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично

оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

 1. 1. “НАШ ФЕЛТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз.

В изпълнение на фирмената политика на “НАШ ФЕЛТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД за съответствие с нормативните изисквания и с оглед на задълженията по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (по-нататък за краткост „ЗЗЛПСПОИН“), с който се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, Дружеството въведе вътрешни Правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения (по-нататък за краткост „Правилата“).

Утвърдените на 12.12.2023г. правила  уреждат условията и реда за вътрешно подаване и разглеждане на сигнали в рамките на Дружеството за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз и за последващите действия по тях, както и мерките за защита на сигнализиращите лица.

* СИГНАЛИЗИРАЩО ЛИЦЕ по смисъла на Правилата е всяко физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст, в качеството му на:

 1. работник, служител или друго лице, което полага труд в Дружеството, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането, включително: лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност; доброволец; стажант; работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение с Дружеството, което е прекратено към момента на подаване на сигнала;
 2. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Дружеството;
 3. съдружник или управител на Дружеството;
 4. лице, което работи за физическо или юридическо лице – подизпълнители, доставчици или други търговски партньори на Дружеството;
 5. всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст;
 6. всяко друго лице, което отговаря на дефиницията за „сигнализиращо лице“ съгласно ЗЗЛПСПОИН.
 7. Регламентът на Правилата се прилага по отношение на сигнали за следните НАРУШЕНИЯ:
 8. нарушения на българското законодателство в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) общественото здраве;

ж защитата на потребителите;

з) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

и) сигурността на мрежите и информационните системи;

й) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

к) трудовото законодателство;

л) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 1. нарушения на актовете на Европейския съюз в съответните области.
 2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 5. извършено престъпление от общ характер, за което Сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 6. Права на сигнализиращите лица :

Съгласно условията на Правилата, забранява се всяка форма на ответни действия спрямо Сигнализиращите лица, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

 1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага труд; понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност; изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението; отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя; отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа; прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания; отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа; предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;
 2. принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;
 3. пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
 4. вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
 5. включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);
 6. предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
 7. прекратяване на лиценз или разрешение;
 8. насочване на лицето към извършване на медицински преглед.
 9. Защита съгласно Правилата се предоставя и на:
 10. лица, които помагат на Сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
 11. лица, които са свързани със Сигнализиращото лице (например, колеги или роднини без ограничение в степените) и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради подаването на сигнала;
 12. юридически лица, в които Сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Сигнал за нарушение по смисъла на ЗЗЛПСПОИН и Правилата се подават до Длъжностното лице, отговарящо за приемане, регистриране и разглеждане на сигналите, писмено или устно.

Със заповед на управителя за  Длъжностно лице, отговарящо за приемане, регистриране и разглеждане на сигналите  в “НАШ ФЕЛТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е  определена ВЕРА ПАНЧЕВА БЕНИНА на длъжност „счетоводител“, а за резервен  служител е определена ИВАНКА ПЕНЧЕВА ЛЕГАТИ на длъжност „мениджър производство“.

Сигналът може да бъде подаден чрез всеки един от следните способи, по преценка на Сигнализиращото лице:

 1. телефон: 0885595800
 2. e-mail: signal@naishfelts.co.uk
 3. лична среща, организирана между Сигнализиращото лице и Длъжностното лице в подходящо време.

Писмените сигнали се подават чрез формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни, а устните сигнали се документират от Длъжностното лице чрез попълване на формуляра по образец и същият се предоставя за подпис на Сигнализиращото лице при желание от негова страна.

Моля да имате предвид, че не се образува производство по ЗЗЛПСПОИН и Правилата по подадени анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.